Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite (www.trinitasgroep.nl) van Trinitas Groep B.V. die haar hoofdkantoor heeft op de Vughterstraat 161 te ‘s-Hertogenbosch, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 62421336. Onder Trinitas Groep B.V. behoren tevens Trinitas Accountants & Adviseurs B.V, ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 82421603 en Trinitas Corporate Services B.V. ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 82422103. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite
De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Trinitas Groep B.V. tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Trinitas Groep B.V. expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland.

Trinitas Groep B.V. beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. Trinitas Groep B.V. garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Trinitas Groep B.V. hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Trinitas Groep B.V. de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Trinitas Groep B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Trinitas Groep B.V. niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
Trinitas Groep B.V., of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trinitas Groep B.V. of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trinitas Groep B.V. is het niet toegestaan links naar sites van Trinitas Groep B.V. weer te geven.

Online communicatie
Berichten die u per e-mail naar Trinitas Groep B.V. stuurt, kunnen onveilig zijn. Trinitas Groep B.V. raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan de webmaster te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Trinitas Groep B.V. te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Trinitas Groep B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Trinitas Groep B.V. op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (l) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ll) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (lll) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Trinitas Groep B.V. of aan u wordt gezonden, (lV) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (V) misbruik van deze internetsite, (Vl) verlies van gegevens, (Vll) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (Vlll) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Trinitas Groep B.V..

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen
Trinitas Groep B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.